De nieuwe tijdsgeest

IMG_5117

Naar aanleiding van enkele verzoeken omtrent de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de samenleving, heeft de marktonderzoeker Klaus van den Berg een visuele presentatie vervaardigd over de veranderende tijdsgeest. Hij zal hierover trendlezingen geven tijdens besloten ledenbijeenkomsten van twee verenigingen in Amsterdam. Op 8 april a.s. is hij uitgenodigd bij de Koninklijke Industrieele Groote Club. Ook spreekt hij op 19 juni a.s. tijdens de themamiddag ‘Kwalitatieve onderzoekers: Trendwatchers of trendonderzoekers?’ van de vakvereniging MOA, ‘center for information based decision making & marketing research’.

Tijdens zijn trendpresentatie reist Van den Berg samen met zijn publiek langs in het oog springende trendsetters, hipsters en ‘early minorities’ in West-Europa. Hij visualiseert de overkoepelende megatrends van de zich vormende informatiesamenleving. Activerende maatschappelijke betrokkenheid wordt door hem gesignaleerd als nieuwe verbinding tussen verschillende generaties en doelgroepen. Innovatieve vormen van ‘co-branding’ op basis van het nieuwe delen in de ‘sharing economy’ van de toekomst komen aan bod. Tevens toont hij de nieuwe route van ‘advertising’ naar ‘artvertising’ binnen de creatieve industrie met toonaangevende voorbeeldcases vanuit Europa voor de wereldmarkt.

Van den Berg: “Sinds het uitbreken van de crisis bespreken experts, professionals, burgers en consumenten in mijn trendonderzoeken het heden als een overgangsperiode naar de nieuwe tijd. De verwachtingen over de nabije toekomst in de komende vijf jaar kunnen worden samengevat als een digitale belofte van informatiedeling met zowel voordelen als nadelen, waarbij privacy een steeds belangrijker thema wordt. Opvallende nieuwkomer binnen het actuele trendspectrum is de herwaardering van het verleden als een veilige, emotionele thuishaven, en als een zeker kompas voorwaarts op de woelige baren van de digitale en mobiele tijdsgeest. Branding Heritage wordt dé nieuwe trend voor mensen, merken en organisaties die de hoofden en de harten willen gaan blijven boeien en binden voor de langere termijn.”

De presentatie is een snelle trend-update van 15 minuten. Klaus van den Berg heeft het copyright van alle beelden in de trendpresentatie.

De trendpresentatie is op aanvraag ook beschikbaar voor opdrachtgevers, organisatoren van bijeenkomsten en journalisten die aandacht willen besteden aan de nieuwe tijdsgeest in de komende jaren vanuit het perspectief van kwalitatief-exploratief markt- en trendonderzoek.

http://www.igc.nl

http://www.moaweb.nl/evenementen-en-agenda/moa-bijeenkomsten/moa-evenementen-2013-2014/19-jun-moa-kwalitatieve-onderzoekers-trendwatchers-of-trendonderzoekers

In response to several requests regarding current and future trends, market researcher Klaus van den Berg has produced a visual presentation of our changing times and will shortly present his findings to two associations in Amsterdam. On 8 April 2014 he is invited to speak at the Royal Dutch Industrial Society (Koninklijke Industrieele Grote Club) and on 19 June 2014 he will give a presentation during a special afternoon focusing on ‘Qualitative Researchers: Trend Watchers or Trench Researchers?’ organised by the MOA (Center for Information Based Decision Marking & Marketing Research).

Pointing out the leading trends of the evolving information society, Van den Berg will spotlight trendsetters, hipsters and ‘early minorities’ in Western Europe. He will identify activating social engagement as a new bond between different generations and target groups and talk about innovative forms of co-branding based on the new sharing economy of the future. He will also highlight the recent upcoming trend from ‘advertising’ to ‘artvertising’ in the creative industries, showing key European examples for the global market.

According to Van den Berg, “Ever since the start of the economic crisis Dutch experts, professionals, citizens and consumers have been talking about the present as a kind of transitional period towards a new era. Expectations about the next five years can be summarised as a digital promise of information sharing with both benefits and drawbacks and with privacy becoming an increasingly important issue. A striking newcomer to the current trend spectrum is the re-evaluation of the past as a safe, emotional haven, and as a compass in this rocky digital, mobile era. Branding Heritage will be the new trend for people, brands and organisations who want to keep hearts and minds interested and committed for the years to come.”

The presentation is a quick trend update lasting 15 minutes. Klaus van den Berg owns the copyright to the images in the trend presentation. The trend presentation is available on request to clients, event organisers and journalists who would like to ponder the Zeitgeist of the coming years.

More information on the two trend presentations in Amsterdam:

http://www.igc.nl/nl/agenda

http://www.moaweb.nl/evenementen-en-agenda/moa-bijeenkomsten/moa-evenementen-2013-2014/19-jun-moa-kwalitatieve-onderzoekers-trendwatchers-of-trendonderzoekers

Recommendations of the working document on the current trends and future developments of the Dutch information society, the iSociety, commissioned by the Netherlands Ministry of the Interior & Kingdom Relations:

http://www.klausvandenberg.com/wp-content/uploads/2012/12/Recommendations-working-document-The-revolution-of-the-iSociety-November-2012-Online-Publication.pdf