Services

Kwalitatief marktonderzoek
Single diepte-interviews
Duo-interviews
Groepsdiscussies
Projectieve technieken
Observationeel onderzoek
Etnografie
Desk research
(Sociale) media analyse
Moodboards
Memory Work
Narratives/story telling
Immersive research
Customer journeys
Trend watching & cool hunting
Co-creatie
Expert interviews
Toekomstperceptieonderzoek

Kwantitatief marktonderzoek
Pre- & post testing
Brand Equity
Imago Perceptie
Communication Recall
Customer Satisfaction
New Product Development (NPD)

Strategie
Visie/missie documenten
Vijf jaren plannen
Jaarplannen
Kwartaalplannen

Assessments
Post-analyse van kwantitatieve & kwalitatieve onderzoeksresultaten
Review & innovatie van marktonderzoeksmethoden en -technieken
Legal (her)structurering inkoop/contractprocedures marktonderzoek
Compliance van marktonderzoeksdata op nationaal/Europees niveau
Wereldwijde ‘state of the art’ van kwalitatief onderzoek
Global werkprocedures voor co-creatie
Privacy & persoonlijke data management (compliance nieuwe Nederlandse wet 2016 & nieuwe EU wet 2018)

Training
Deeper Insights training voor complexe onderzoeksonderwerpen
Customer Satisfaction training
Marktonderzoek & data management compliance training

Trendpresentaties
Presentaties over algemene trends
Presentaties van specifieke trendsetters
Trendsafaris met presentaties door experts & bezoeken aan trendsettende ondernemers

Schrijven & presenteren
Uitgebreide tekstrapporten in Word met illustratieve, geanonimiseerde quotes
Presentaties in PowerPoint voor groot & klein publiek
Trendartikelen & -rapporten ter publicatie
Blogger MarketingTribune

Film
Videoregistratie en/of live meekijken van veldwerk op basis ‘informed consent’ van de deelnemers

Fotografie
Fotoregistratie van veldwerk op basis van ‘informed consent’ van de deelnemers.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qualitative market research
Single in-depth interviews
Dyads
Triads
Group discussions
Projective techniques
Observational research
Ethnography
Desk research
(Social) media analysis
Mood boards
Memory Work
Narratives & story telling
Immersive research
Customer journeys
Trend watching & cool hunting
Co-creation
Expert interviews
Future perception research

Quantitative market research
Brand Equity
Image Perception
Communication Recall
Pre & Post Testing
Customer Satisfaction
New Product Development (NPD)

Strategy
Vision/mission documents
5 year planning
1 year planning
Quarterly planning

Assessments
Post-analysis of quantitative & qualitative research results
Review & innovation of market research methods and techniques
Legal (re)structuring market research purchasing/contracting procedures
Compliance market research data management on national/European level
Global ‘state of the art’ in qualitative research
Global working procedures for co-creation
Privacy & Personal Data Management (compliance new Dutch Act 2016 & new EU Act 2018)

Training
Deeper Insights training for complex research topics
Customer Satisfaction training
Market research and data management compliance training

Trend work
Presentations about general trends
Presentations of specific trendsetters
Trendsafaris including experts and visits to trendsetting entrepreneurs

Writing & presenting
Extended full reports in Word including illustrative, anonimiseer quotes
Presentations in PowerPoint for small and large audiences
Trend articles & reports for publication
Bolgger MarketingTribune

Film
Video registrations of fieldwork including ‘informed consent’ of participants

Photography
Photo registrations of field work including ‘informed consent’ of participants.