Ministerie BZK publiceert trendrapport De (r)evolutie van de iSamenleving online

Screen Shot 2014-11-15 at 20.33.33

Ministerie van BZK publiceert trendrapport online

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft het werkdocument ‘De (r)evolutie van de iSamenleving’ online gepubliceerd. Dit document is tot stand gekomen in het kader van de verkenning van de directie Burgerschap & Informatiebeleid (B&I) van het ministerie van BZK naar de betekenis van de trends en ontwikkelingen in de samenleving voor de iOverheid. De relevante megatrends voor de iOverheid zijn vergrijzing en fragmentatie, offline en online vervagende grenzen, nieuwe online risico’s en veiligheid, de Netwerk Samenleving en het Intelligente Tijdperk. In deze verkenning staat de vraag centraal of de iOverheid daar voldoende op weet in te spelen, op weg naar de iSamenleving.

De opdracht tot het opstellen van het werkdocument werd in mei 2012 gegeven aan Klaus van den Berg, marktonderzoeker, strateeg en trend editor. De combinatie van de geleidelijke digitale evolutie in de afgelopen twintig jaar en de snelle digitale revolutie in recente jaren kan worden omschreven als de (r)evolutie van de iSamenleving. Met name het mobiele internet verandert onze manier van leven, werken, denken en handelen ingrijpend. En hoe jonger de generatie, hoe meer zij online (be)leeft. Hier gaan belangrijke maatschappelijke vragen achter schuil. Het rapport geeft onder meer inzicht in de implicaties hiervan voor onze privacy en de bescherming van onze persoonlijke data.

Dit document zal als achtergrond worden gebruikt binnen en buiten het ministerie van BZK om het gesprek met elkaar te voeren over de betekenis van deze trends en ontwikkelingen in de iSamenleving voor de iOverheid. Dit is voor nu en de (nabije) toekomst een belangrijk thema. Graag willen wij u uitnodigen deel te nemen aan deze maatschappelijke discussie door middel van redactionele aandacht, interviews en/of andere initiatieven.

Klaus van den Berg: “Nederland is één van de meest online landen ter wereld. Door de online publicatie kan iedereen het werkdocument nu downloaden en met elkaar delen. Mijn dank gaat uit naar de Nederlandse experts, professionals en burgers die hebben meegewerkt aan dit trendonderzoek. De iSamenleving is een uiterst actueel thema in ons land. ‘The time is now’.”

Het volledige rapport in de Nederlandse taal inclusief korte aanbevelingen kunt u downloaden via:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/07/werkdocument-de-r-evolutie-van-de-i-samenleving.html

De korte aanbevelingen uit het rapport in de Engelse taal kunt u downloaden via:
Recommendations working document The (r)evolution of the iSociety November 2012 Online Publication

The Netherlands Ministry of the Interior publishes trend report online

The Dutch Ministry of the Interior & Kingdom Affairs has published the working document called ‘The (r)evolution of the iSociety’ online. This document is part of the exploration of the Ministry’s Department of Citizenship & Information Policy into trends and developments in society for the iGovernment. The relevant megatrends for the iGovernment are the ageing population and fragmentation, offline and online fading borders, new online risks and security, the Network Society and the Intelligent Age. This exploration focuses on whether the iGovernment is responding sufficiently to these trends, on the course towards the iSociety.

In May 2012 Klaus van den Berg, market researcher, strategist and trend editor, was commissioned to prepare this working document. The combination of the gradual digital evolution over the past twenty years and the rapid digital revolution in recent years can be described as the (r)evolution of the iSociety. Mobile internet in particular has radically changed our way of living, working, thinking and acting. And the younger the generation, the more they live their lives online. The report, among other things, provides insights into the implications these developments have for our privacy and the protection of our personal data.

This document will be used to strengthen the discussion – both within and outside the Ministry – about the significance these trends and developments in the iSociety have for the iGovernment. This is an important issue in Dutch society, right now and for the (near) future. We would like to invite you to participate in this discussion by means of editorial coverage, interviews and/or other initiatives.

Klaus van den Berg: “The Netherlands is one of the most online countries in the world. Because this working document has been published online, everyone can download and share it. I would like to express my gratitude to the Dutch experts, professionals and citizens who have taken part in this trend study. The iSociety is high on the agenda in our country. The time is now.”

Download a summary of the report’s recommendations in the English language at:
Recommendations working document The (r)evolution of the iSociety November 2012 Online Publication

Download the full report in the Dutch language at:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/07/werkdocument-de-r-evolutie-van-de-i-samenleving.html