Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere tweede rapportage 2015

Screen Shot 2016-01-16 at 02.17.51

https://www.osalmere.nl/docs/MonitorSociaalDomeinAlmere%20TweedeRapportage2015.pdf

Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere Tweede rapportage 2015

COLOFON
Gemeente Almere
Onderzoek en rapportage
Gemeente Almere/SBC/Onderzoek&Statistiek Trix Janssen en Mathijs Tuynman
Met dank aan: Klaus van den Berg, Ingrid Vossen, Gerhard Dekker, Klaske Grimmerink, Annet van Asselt, Loek van der Geest, Kirsten de Wit, Anne Kets, William Roelofsen

Gebruik van gegevens uit dit rapport is alleen toegestaan met bronvermelding.

Personen afgebeeld op de omslag van deze uitgave hebben geen relatie tot het onderwerp van de rapportage.

1. Inleiding en samenvatting
1.1 Inleiding

De Monitor Sociaal Domein geeft een beeld van hoe in de gemeente Almere de ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen verloopt. Deze tweede rapportage bevat cijfers over hoeveel Almeerse inwoners gebruik maken van welk soort ondersteuning. Daarnaast geeft de rapportage veel informatie over hoe de nieuwe wijkteams functioneren en over de ondersteuning die de gemeente biedt op het gebied van Werk en Inkomen. Zowel professionals als inwoners en cliënten komen aan het woord.
De monitor wordt gemaakt ten behoeve van de gemeenteraad. Met de geboden informatie kan de raad zien hoe het beleid in de praktijk werkt. De monitor helpt ook de gemeente en haar partners om te leren en te verbeteren. Hoe ervaren inwoners de ondersteuning die geboden wordt? Weten ze de weg te vinden? En hoe ervaren professionals hun werk? Hoe werken ze samen? Welke verbeteringen zijn er nog nodig? Door echt te willen kijken naar wat er in de praktijk gebeurt, is het mogelijk aan echte verbetering te gaan werken.

Nieuwe taken gemeente per 1-1-2015
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Almere verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan haar inwoners. Het betreft ondersteuning op het gebied van participatie, werk en inkomen, zorg en welzijn en opgroeien en opvoeden. Almere heeft deze veranderingen voorbereid in een breed Programma Transitie Sociaal Domein en heeft het beleid hiervoor vastgelegd in de Kadernota Sociaal Domein 2014-2017 ‘Doen wat nodig is’ en voor de kortere termijn in het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 ‘Almere aan Zet’.
Monitor Sociaal Domein Almere
Voor alle beleid is monitoring van groot belang en zeker voor de Transitie Sociaal Domein. Nog nooit eerder werden zo veel taken tegelijk gedecentraliseerd. Er is sprake van veel nieuw beleid, veel nieuwe processen en een cultuurverandering. Er moet goed gevolgd worden hoe deze veranderingen verlopen, of de gewenste effecten worden behaald, welke resultaten het oplevert voor inwoners en of dat wordt gedaan met de beschikbare middelen.
Bij de bespreking van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015, is tijdens de politieke markt van 9 oktober 2014 via het amendement RG148/2014 aandacht gevraagd voor het onderwerp monitoring sociaal domein. Vervolgens is met de gemeenteraad gesproken over de punten die de raad belangrijk vindt voor de monitoring. Die input is verwerkt in de raadsbrief van 21 oktober 2014 waarin het college heeft beschreven hoe zij tot de realisatie van de monitor komt.
Met de monitor wordt invulling gegeven aan de horizontale verantwoording (college van B&W naar gemeenteraad) die in wetgeving is voorgeschreven. De monitor is daarmee in de eerste plaats een verantwoordingsinstrument, maar de informatie die de monitor oplevert wordt daarnaast gebruikt om te leren, te verbeteren, beleid aan te passen en wanneer nodig nieuw beleid te ontwikkelen. Tot slot wordt de analyse gebruikt door de gemeente om de inkoop van zorg en ondersteuning voor het nieuwe jaar op af te stemmen. Het onderzoek, de dataverzameling, de analyse en de rapportage van de monitor worden, namens het college, in opdracht van de Dienst Sociaal Domein, uitgevoerd door het team Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere.

Het college heeft in samenspraak met de gemeenteraad, maatschappelijke partners en de Adviesraad Sociaal Domein de Opzet van de Monitor Sociaal Domein gemaakt. De gemeenteraad is per raadsbrief van 31 maart 2015 geïnformeerd over deze opzet. Volgens de opzet wordt in de monitor onderscheid gemaakt in vijf onderdelen:
1. Kwartaalrapportages basiscijfers;
2. Nulmeting (en vervolgens periodieke meting) van de maatschappelijke effecten;
3. Periodieke meting stelsel: functioneren van de nieuwe sociale infrastructuur;
4. Periodieke meting cliënten: cliëntervaringen en -effecten;
5. Analyse van de kostenontwikkeling (bij de jaarrekening).

Tweede rapportage 2015
Voorliggende rapportage betreft de tweede editie van het eerste onderdeel: kwartaalrapportage basisinformatie en de eerste edities van de onderdelen 3 en 4. In de rapportage worden in hoofdstuk 2 de beschikbare cijfers gepresenteerd over het tweede kwartaal van 2015. Daarnaast worden in hoofdstuk 3 de resultaten gerapporteerd van kwalitatieve (groeps)interviews met professionals aangevuld met een drietal enquêtes (meting stelsel). Hoofdstuk 4 betreft het verslag van 29 diepte-interviews met cliënten van het Almeerse sociaal domein, aangevuld met een bewonersenquête (meting cliënten).
In de voorliggende rapportage worden de bevindingen van het onderzoek weergegeven. Er wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen die zijn gesteld. Conclusies over wat de bevindingen betekenen voor het beleid en de uitvoering in het sociaal domein behoren niet tot het onderwerp van deze rapportage.