JONGERENICONEN 2020 – dare care share!

Wat worden de jongerentrends in 2020? Voor het 24e jaar deelt MarketingTribune op basis van 128 onderzoeken, artikelen, feedback van 19 trendwatchers en eigen Fingerspitzengefühl 9 ‘Jongereniconen’: anticipeer op het Jaar van de Rat, deal met TikTok en het ‘OK boomer’-denken.

‘Infinite feeds, stories, vlogs en live gaming voeden hun FOMO.’

De Jongereniconen zijn handig verdeeld over thema’s om nieuwe insights te vinden. Het onderzoek richt zich op jongeren en jongvolwassenen van 10 tot circa 30 jaar. Anticipeer op wat 2020 brengt en ontdek vroegtijdig insights waarmee je verder komt.

ICOON 3 > MEDIA- EN DEVICEGEBRUIK/STORYTELLING

Aantrekkingskracht van TikTok, abonnementen en discipline

TikTok is het nieuwe Snapchat. ‘Vroeger playbacken op je kamer of voor de spiegel, nu met de camera van je mobiel erop. Totale gekkigheid, heel positief en blij allemaal’, bevestigt Klaus van den Berg.

ICOON 7 > MODE & WINKELEN

Poseer als in 1991 en pas op voor de roof rave

‘Pose like 1991’, vat marktonderzoeker en trendwatcher Klaus van den Berg de modetrends voor 2020 samen. Hij signaleert er vier in Nederland:

Dr. Martens: These boots are made for talking

‘Stevige zwarte boots bij jongens en meisjes zijn het anti-statement tegen sneakers en de aflopende sportswear-trend die veel te lang heeft geduurd. Steeds meer Dr. Martens met de zichtbare merklogo-strip aan de hiel, want authentiek en een “original”. De zolen worden steeds dikker richting platte plateauzolen; de house remix-mode met een ‘90s attitude zet sterk door. Dr. Martens verkoopt een actieve working class protest-look met ieder jaar sterk groeiende omzetcijfers. Vergeet Amerikaanse identiteitspolitiek en zet in op klassenstrijd, made in England.’

Project Y & GenZ

Project Y uit Parijs promoot nieuwe ontwerpen die eruit zien als verwijzingen naar allerlei vintage, waardoor ruim baan wordt gegeven aan jongeren om dat zelf nieuw en/of tweedehands bij elkaar te shoppen. Old & new vintage recycling is het mode-statement met een zichtbare kritische maatschappelijke mening. De modellen in de laatste Project Y-campagne laten dan ook twee kledinglooks van zichzelf zien, en daarmee twee gezichten van dezelfde persoon. Dat is strategisch raak gekozen, want dat is het kenmerk van GenZ. Verder steeds meer oversized kleding die het lichaam verhult, zelfs laag-over-laag-over-laag. De houding die erbij past en ook heel bewust wordt gecultiveerd is er een van totale desinteresse, verveeldheid en nonchalance: We couldn’t care less.’

Van Balenciaga naar Céline

‘Logotechnisch kan nog net wel gepronkt worden met het Balenciaga, maar dat is steeds meer op het randje want steeds populairder onder trendvolgers. Het wat stijve Céline wordt de nieuwe vintage hype voor jonge trendsetters, omdat het merk zich succesvol aan het rebranden is door duidelijk te verwijzen naar een vergeten en saaie, degelijke mode-look. Céline is een chique, meer passieve vorm van protest vanuit Parijs. Beide merken zijn nieuw én tweedehands boeiend.’

Vintage Versace & Mugler en Puck & Hans

‘En de jongeren die dit anti-mode-protest al bij voorbaat hopeloos “outdated” vinden, kiezen voor de meest radicale anti-anti-trend richting de meest herkenbare en uitgesproken modemerken van de jaren ’90: vintage Versace en Mugler. Ook originele Puck & Hans komt weer uit de kast door de documentaire die over dit illustere moderetailduo is gemaakt’, voorspelt Klaus van den Berg.

Roxeanne Hazes – Kapot

ICOON 8 > MUZIEK, FEESTJES EN FESTIVALS

Rox en rappers als mediamerk

She will,…  she will Rox you’, voorspelt trendwatcher Klaus van den Berg over Roxeanne Hazes als jongerenboegbeeld in 2020: ‘Deze Nederlandse zangeres is het veelbelovende nieuwe gezicht van GenZ. Als commercieel mediamerk onderscheidt zij zich al op jonge leeftijd als een unieke jonge vrouw, die vooral zichzelf is en zegt waar het op staat in voor iedereen begrijpelijke taal. Ik raad merken en sponsoren aan in haar te investeren en de publieke omroep om haar een podium te geven tijdens het Eurovisie Songfestival vanuit Nederland. Vanuit internationaal mode- en beautytrendperspectief is zij in staat om de polsslag van de nieuwe tijdsgeest perfect te raken in 2020.’

Klik hier voor volledige preview MarketingTribune JongerenIconen 2020.

Youth Icons 2020 – dare care share!

What will the youth trends be in 2020? For the 24th year, MarketingTribune shares 9 “Youth Icons” based on 128 surveys, articles, feedback from 19 trend watchers and own Fingerspitzengefühl: anticipate the Year of the Rat, deal with TikTok and “OK boomer” thinking.

“Infinite feeds, stories, vlogs and live gaming feed their FOMO.”

The Youth icons are conveniently divided over themes to find new insights. The research focuses on young people and young adults aged 10 to around 30 years. Anticipate what 2020 will bring and discover early insights that will help you progress.

ICON 3 -> MEDIA AND DEVICE USE / STORYTELLING

Attractiveness of TikTok, subscriptions and discipline

TikTok is the new Snapchat. “You used to playback in your room or in front of the mirror, now with the camera of your mobile on it. Totally crazy, very positive and all happy “, Klaus van den Berg confirms.

ICON 7 -> FASHION / SHOPPING

Pose like in 1991 and watch out for the robbery rave

“Pose like 1991”, market researcher and trend watcher Klaus van den Berg summarizes the fashion trends for 2020. He signals four in the Netherlands

Dr. Martens: These boots are made for talking

“Sturdy black boots for boys and girls are the anti-statement against sneakers and the sloping sportswear trend that has lasted far too long. More and more Dr. Martens with the visible brand logo strip on the heel, because authentic and an “original”. The soles are getting thicker towards flat platform soles; the house remix fashion with a 90s attitude continues strongly. Dr. Martens sells an active working class protest look with strong growth in turnover every year. Forget American identity politics and bet on class struggle, made in England.

Project Y & GenZ

“Project Y from Paris promotes new designs that look like references to all kinds of vintage, giving ample opportunity to young people to shop for new and / or second-hand items themselves. Old & new vintage recycling is the fashion statement with a visible critical social opinion. The models in the last Project Y campaign also show two clothing looks of themselves, and thus two faces of the same person. That has been chosen strategically, because that is the hallmark of GenZ. Furthermore, more and more oversized clothing that conceals the body, even layer-over-layer-over-layer. The attitude that fits in with it and is also very consciously cultivated is one of total disinterest, boredom and nonchalance: We couldn’t care less.

From Balenciaga to Céline

“Balenciaga can still be shown as a brand logo, but that is increasingly on the verge because it is becoming increasingly popular among trend followers. The somewhat stiff Céline becomes the new vintage hype for young trendsetters, because the brand is successfully rebranding itself by clearly referring to a forgotten and boring, decent fashion look. Céline is a chic, more passive form of protest from Paris. Both brands are fascinating, both new and second-hand.”

Vintage Versace & Mugler and Puck & Hans

“And the youngsters who find this anti-fashion protest hopelessly “outdated” in advance, opt for the most radical anti-anti-trend towards the most recognizable and outspoken fashion brands of the 90s: vintage Versace and Mugler. Original Puck & Hans is also coming out of the closets again thanks to the documentary that was made about this illustrious Dutch fashion retail duo, “predicts Klaus van den Berg.

Roxeanne Hazes – Kapot (‘Broken’)

ICON 8 > MUSIC, PARTIES AND FESTIVALS

Rox and rappers as media brand

“She will,… she will Rox you“, trend watcher Klaus van den Berg predicts about Roxeanne Hazes as a youth figurehead in 2020: “This Dutch singer is the promising new face of GenZ. As a commercial media brand, she distinguishes herself at a young age as a unique young woman, who is herself above all and tells how it is in a language that everyone can understand. I recommend brands and sponsors to invest in her and the Dutch public broadcaster to give her a stage during the Eurovision Song Contest from the Netherlands. From an international fashion and beauty trend perspective, she is able to perfectly touch the pulse of the Zeitgeist in 2020. “

Click here for the full preview of MarketingTribune Youth Icons 2020 (in Dutch).