Toekomstperceptieonderzoek Almere

header3

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft het voorgaande college van Burgemeester & Wethouders (B&W) van Almere het mogelijk gemaakt dat het nieuwe college in 2014, vrij snel na haar installatie, nieuwe (gebieds-) programmaplannen kan vaststellen. Deze plannen geven een analyse van het functioneren van de stadsdelen en de ambities voor de toekomst, de doelen voor de middellange termijn en de concrete projecten waarmee invulling gegeven kan worden aan die doelen.

Voor het kwalitatieve onderzoek is een serie stadsgesprekken georganiseerd. In een groot aantal gesprekken is met 135 stakeholders uitvoerig gesproken over de vragen hoe het gaat met Almere en welke zaken om aandacht vragen. Het resultaat is opgetekend in het rapport ‘Het nieuwe pionieren’. De uitkomsten van het kwalitatieve en statistische onderzoek zijn verweven in een Denkagenda 2014-2019. Deze denkagenda pretendeert niet een volledig compleet beeld te geven maar agendeert mogelijke vraagstukken en opgaven voor de komende bestuursperiode.

De centrale onderzoeksvraag van de kwalitatieve stadsgesprekken is: Wat zijn de percepties omtrent de toekomst van de stad Almere onder haar interne en externe stakeholders? Ter beantwoording van de onderzoeksvraag zijn de volgende doelgroepen diepgaand geïnterviewd: Actieve bewoners uit vier stadsdelen, sport & cultuur, religie & charity, scholieren & studenten, etnische groeperingen, frontliners onderwijs, zorg & welzijn, frontliners op straat, ondernemers (winkeliers en niet-winkeliers), beleidsambtenaren, frontline-medewerkers Gemeente, fractievoorzitters politieke partijen, college B&W en de Future Group. De stadsgesprekken zijn georganiseerd, uitgevoerd en gerapporteerd door de extern ingehuurde marktonderzoeker en strateeg Klaus van den Berg.

Klaus van den Berg: Mijn grote dank gaat uit naar de Gemeente Almere, mijn opdrachtgevers en de meekijkers voor dit boeiende onderzoeksproject en de prettige samenwerking binnen dit project. Tevens bedank ik alle deelnemers aan de Stadsgesprekken voor hun vrijwillige en indrukwekkende medewerking aan dit onderzoek voor hun stad, Almere. Ik hoop alle bij dit onderzoek betrokkenen personen binnen en buiten de Gemeente Almere in de toekomst nog eens te mogen ontmoeten en met hen samen te mogen werken.”

With a view to the local elections in March 2014, the previous Municipal Executive of Almere made sure that the new Municipal Executive would be able to adopt new (area) programme plans soon after being installed in 2014. These plans analyse the functioning of the different urban districts, ambitions for the future, mid-term goals and the specific projects for attaining those goals.

Over the past months the State of Almere report was prepared based on several studies, which included both statistical and qualitative research. For the qualitative research, a series of urban dialogues were organised. At a large number of meetings with 135 stakeholders, questions about the state of Almere and the issues that require special attention were discussed at length. The results were drawn up in the report entitled ‘The New Pioneering’. The results of the qualitative and statistical studies were incorporated into an Agenda of Ideas for 2014-2019. This agenda does not pretend to offer a comprehensive view, but it places possible issues and tasks on the agenda of the next local administration.

The central research question of the qualitative urban dialogues was: What are the perceptions of internal and external stakeholders about the future of the city of Almere? To answer this question, in-depth interviews were conducted with the following target groups: active residents from four urban districts, sports & culture, religion & charity, schoolchildren & students, ethnic groups, education front-liners, care & welfare, street front-liners, entrepreneurs (retailers and non-retailers), policy officials, front-line civil servants, political party chairpersons, the Municipal Executive and the Future Group. The urban meetings were organised, conducted and reported on by Klaus van den Berg, market researcher and strategist.

Klaus van den Berg: “I would like to thank the Municipality of Almere, my clients and those monitoring the discussions for this exciting research project. I hugely enjoyed working with all of them. I would also like to extend my special thanks to the participants in the Urban Meetings for their voluntary and impressive contributions to this study on behalf of their city, Almere. I hope to meet all those involved with the research project, both within and outside the Municipality of Almere, again in the future and to have a chance to work with them once more.”