Referenties

_________________________________________________________________________________________________

Eind 2014 heeft Klaus van den Berg een kwalitatief-exploratief onderzoek uitgevoerd onder onze stakeholders (blinden en slechtzienden, ouders van blinde en slechtziende kinderen, professionals, experts en donateurs) ten behoeve van de strategische koers en meerjarenstrategie 2016-2019 van onze organisatie. De uitkomsten zijn nuttig en bruikbaar gebleken. Op basis hiervan huur ik Klaus regelmatig in als marktonderzoeksadviseur ten behoeve van een op te zetten landelijk onderzoek. Hij adviseert, begeleidt en coacht de hiervoor speciaal aangetrokken medewerker op basis van zijn brede ervaring en expertise in toegepast marktonderzoek, met name voor fondsenwervende organisaties.

Carla Aalderink MBA, directeur Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Zeist, 8 februari 2016.

_________________________________________________________________________________________________

Klaus van den Berg in actie in en voor de gemeente Almere

Stadsgesprekken Toekomstperceptie-onderzoek
De afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Almere stond voor de uitdaging om het omvangrijkste kwalitatieve onderzoek ‘tot dan toe’ uit te voeren in opdracht van het college van B&W. Het ging om 18 kwalitatieve (brainstorm)sessies met vertegenwoordigers van allerlei groeperingen uit de Almeerse samenleving (stakeholders), de ambtelijke organisatie en de politiek, welke binnen een uiterst strakke timing georganiseerd, uitgevoerd en gerapporteerd dienden te worden.
In de zoektocht naar een onafhankelijke en professionele interviewer was er meteen een ‘klik’ met Klaus van den Berg, waarmee wij voordien nog niet eerder hadden samengewerkt. Hij heeft niet alleen zorg gedragen voor levendige en boeiende discussies aan de gesprekstafels, maar ook voor de werving en selectie van alle respondenten. Door zijn onvermoeibare inspanning is het ondanks de korte voorbereidingstijd gelukt om een breed scala ‘bekende’ en ‘onbekende’ Almeerders aan tafel te krijgen. En dankzij zijn scherpe opmerkingsgave en heldere schrijfstijl heeft Klaus van den Berg de bevindingen uit de groepen in een goed en prettig leesbare rapportage samengevat, en op hoofdlijnen gepresenteerd aan het college van B&W. O&S kijkt terug op een bijzondere en prettige samenwerking gedurende het gehele project.

Routes, routines en rituelen: het afvalgedrag van Almeerders in woord en beeld
Almere heeft zichzelf de ambitie gesteld om in 2020 een ‘stad zonder afval’ te zijn. In dat kader was er behoefte aan een kwalitatief basis-onderzoek om de beleving en het gedrag t.a.v. huishoudelijke afval inzichtelijk te maken en om na te gaan voor welke interventies zij wel of niet gevoelig zijn, en waarom.In de zomermaanden van 2014 heeft Klaus van den Berg een groot aantal bewoners aan de tand gevoeld, deels op locatie, d.w.z. bij bewoners thuis (en op video vastgelegd). De uitkomsten gaven tal van handvaten voor een concreet actieplan dat inmiddels over de stad wordt uitgerold.

Bezuinigen op onderhoud en beheer, in samenspraak met de bewoners
De Dienst Stadsbeheer zag zich geplaatst voor een fikse bezuinigingsoperatie op het gebied van onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Almere. Omdat dit ook een thema met politieke kanten betrof, was er vanaf het begin het streven om hier ook de wensen en suggesties van bewoners bij te betrekken. Voorafgaand aan een reeks stadsgesprekken met o.a. de wethouder, en een kwantitatieve poll, is een kwalitatieve verkenning uitgevoerd met vier groepen bewoners o.l.v. Klaus van den Berg. Daaruit kwam naar voren in welke richtingen de bezuinigingen gezocht moeten worden en ook, op welke wijze het samenspraaktraject verder invulling diende te worden gegeven. Een en ander geschiedde onder een fikse tijdsdruk, waarbij Klaus heeft gezorgd om de gewenste bondige rapportage binnen 72 uur op te leveren.

Loek van der Geest, onderzoeker klantenmanagement, afdeling Onderzoek & Statistiek, gemeente Almere, 8 februari 2016

__________________________________________________________________________________________________

Bezield, ter zake kundig en met een stevige visie, Klaus van den Berg is een bron van inspiratie. Hij creëert nieuwe ideeën en aanpakken en brengt vernieuwing. Hij heeft zijn eigen manier van presenteren. Alles wat hij doet, doet hij vol passie en enthousiasme en zo weet hij anderen te motiveren.

Carina van der Kloet, oktober 2014. Organisator trendpresentatie Marketing & Strategie Tafel, Koninklijke Industrieele Groote Club Amsterdam.

_________________________________________________________________________________________________

Trendpresentatie van Klaus van den Berg

Ik ken Klaus van den Berg als een gedegen onderzoeker met een scherp oog voor trends. Hij weet trends te signaleren en vooral goed te duiden. In een visueel wervelende show neemt hij zijn toehoorders mee door de veranderingen in de maatschappij. Hij laat zien wat er speelt en laat zijn toehoorders het meebeleven door ze actief bij zijn verhaal te betrekken. Na de trendpresentatie van Klaus begrijp je je omgeving beter en zie je waar het naar toe kan gaan de komende jaren.

Inge Oeseburg (detaildeskundige) & Jorien Schaap (onderzoeker)
Organisatoren van de bijeenkomst Trends, insights en de winkel van morgen, Hilversum, april 2014.

_________________________________________________________________________________________________

Stadsgesprekken Toekomstperceptieonderzoek gemeente Almere

Najaar 2013 stond afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Almere voor de uitdaging om het omvangrijkste kwalitatieve onderzoek ‘tot dan toe’ uit te voeren in opdracht van het college van B&W. Het ging om 18 kwalitatieve (brainstorm)sessies met vertegenwoordigers van allerlei groeperingen uit de Almeerse samenleving (stakeholders), de ambtelijke organisatie en de politiek, welke binnen een uiterst strakke timing georganiseerd, uitgevoerd en gerapporteerd dienden te worden. In de zoektocht naar een onafhankelijke en professionele interviewer was er meteen een ‘klik’ met Klaus van den Berg, waarmee wij voordien nog niet eerder hadden samengewerkt.

Hij heeft niet alleen zorg gedragen voor levendige en boeiende discussies aan de gesprekstafels, maar ook voor de werving en selectie van alle respondenten. Door zijn onvermoeibare inspanning is het ondanks de korte voorbereidingstijd gelukt om een breed scala ‘bekende’ en ‘onbekende’ Almeerders aan tafel te krijgen. En dankzij zijn scherpe opmerkingsgave en heldere schrijfstijl heeft Klaus van den Berg de bevindingen uit de groepen in een goed en prettig leesbare rapportage samengevat, en op hoofdlijnen gepresenteerd aan het college van B&W.

O&S kijkt terug op een bijzondere en prettige samenwerking gedurende het gehele project.

Loek van der Geest, onderzoeker krantenmanagement, Afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S), Gemeente Almere, februari 2014.

_________________________________________________________________________________________________

Ik heb Klaus in twee verschillende projecten (eerst rondom de beleving van werken bij de rijksoverheid en daarna in een onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de iSamenleving) leren kennen als een toegewijde en scherpe onderzoeker. Hij werkt nauwgezet, is innemend en kan respondenten heel goed op hun gemak stellen en heeft zijn zaken op orde. Hij is bovenal in staat om precies waar te nemen en inzichtgevende patronen en verbanden te ontdekken rondom complexe vraagstukken. Daarbij is mijn ervaring dat het kijken met een generationele bril veel toegevoegde waarden heeft wanneer je gedifferentieerd naar je doelgroepen wilt kijken.

Den Haag, juli 2013

Jan Andries Wolthuis
Afdelingshoofd Interactie, Directie Burgerschap & Informatiebeleid, Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

__________________________________________________________________________________________________

Met Klaus van den Berg heb ik in de afgelopen jaren meerdere keren met veel genoegen samengewerkt. Zowel in opdrachtgeversrol (directeur CliniClowns, directeur VU Connected), als in een gezamenlijke adviesopdracht (Gemeente Lelystad, stichting Doe een Wens). Wat mij bij Klaus in al die keren zo opvalt (en waarom ik hem ook steeds heb betrokken) is zijn scherpe waarneming, zijn vermogen om te analyseren en zijn talent om zaken (conclusies, inzichten) te verwoorden. Als gespreksleider (bijvoorbeeld in het focusgroeponderzoek dat hij deed voor VU Connected) weet hij als geen ander structuur aan te brengen en een vertrouwenwekkende sfeer te scheppen, waardoor mensen werkelijk met elkaar in gesprek komen. Het heeft me steeds resultaten opgeleverd die –ook nog veel later- van groot belang bleken te zijn voor de (strategische) ontwikkeling van de organisatie waaraan ik leiding gaf of die ik op dat vlak adviseerde.

Tom Doude van Troostwijk, Amsterdam, januari 2012

Directeur Transpositio –civil society en cultuur (transpositio.nl)

Directeur VU Connected (vuconnected.nl)

___________________________________________________________________________________________________

Van juli tot januari 2012 heeft Klaus van den Berg als interim insights strategist in mijn team gewerkt. Hij heeft een interne en externe merkstrategische analyse uitgevoerd op basis van diepte-interviews met onze buitendienstmedewerkers, een sales-analyse en een diepte-analyse van de open antwoorden van een kwantitatief Brand Equity & Message Recall onderzoek.

Daarna is hij verantwoordelijk geworden voor de insights en de interne/externe communicatie van een recent gelanceerd internationaal Inflammatoir merk op de Nederlandse markt. In nauwe samenwerking met de medische adviseur van het merk en ons reclamebureau heeft hij de communicatie in onze traditionele kanalen succesvol aangepast en een story flow, een nieuwe detail aid, de aangepaste reclamecampagne voor 2011 en twee nieuwe communicatierichtingen voor 2012 ontwikkeld. Samen met ons media-inkoopbureau heeft hij het advertentiebeleid voor het merk in nationale en regionale printmedia een nieuwe richting gegeven, waarbij hij persoonlijk nauw bij de uitvoering was betrokken. In samenwerking met externe bureaus heeft hij de digitale communicatie in onze nieuwe kanalen inhoudelijk ontwikkeld en vormgegeven, waaronder een succesvolle Medcall onder een groot aantal apothekers.

Daarnaast heb ik hem opdracht gegeven tot het formuleren van een briefing ten behoeve van het communicatiebeleid en de boodschapontwikkeling van onze corporate communicatie in relatie tot ons merkbeleid voor 2012 met een uitstekend resultaat. Tot slot heeft Klaus de creatieve briefing ten behoeve van de communicatiecampagne van een bestaand respiratoir merk als ‘corner stone brand’ in 2012 tot volle tevredenheid opgeleverd.

Zijn overdracht aan de Brand Manager is goed en snel verlopen. Klaus is een hard werkende professional die bereid is ook in de avonduren de weekenden te werken om deadlines te halen. Onze samenwerking heb ik ervaren als vruchtbaar en inspirerend. Ook in de toekomst hoop ik weer met Klaus samen te werken.

Ulrike Jacobi, apotheker, MBA, Brand Leader Respiratoir & Inflammatie, AstraZeneca, januari 2012.

___________________________________________________________________________________________________

Een aantal jaar geleden heeft Klaus van den Berg ons eerste merkperceptieonderzoek tot grote tevredenheid uitgevoerd. In de jaren daarna hebben de onderzoeksresultaten CliniClowns geholpen de merkbeleving onder de doelgroepen te verdiepen en het aantal donateurs te vergroten.

In mei en juni 2011 hebben wij Klaus wederom opdracht gegeven tot een diepgaand kwalitatief merkperceptie-onderzoek naar de optimale merkpositionering voor CliniClowns ten behoeve van de binding en de werving van externe ‘stakeholders’ en doelgroepen op de Nederlandse geefmarkt van de komende jaren. In goede samenwerking met onze manager corporate communicatie is een omvangrijke steekproef van 125 respondenten gerealiseerd die op vrijwillige basis aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Klaus heeft op onze nieuwe kantoor diepte-interviews, groepsdiscussies en brainstorms met donateurs, ex-donateurs, niet-donateurs, ons bekende en onbekende zakelijke professionals, media-professionals, door ons bezochte kinderen en hun ouders, vrijwilligers, actievoerders en ambassadeurs geleid die wij ‘live’ konden volgen. Op verschillende werkvloeren in ziekenhuizen door het hele land heeft hij artsen, kinderpsychologen, coördinatoren van kinderafdelingen, pedagogische medewerkers en groepsbegeleiders intensief gesproken over onze manier van werken. Op eigen verzoek heeft Klaus twee van onze CliniClowns aan het werk op de kinderafdeling van het AMC ziekenhuis te Amsterdam en de reacties daarop van de aanwezige zieke kinderen en hun ouders in de praktijk geobserveerd.

De analyse, rapportage en de presentatie van de resultaten en aanbevelingen aan mij en mijn managementteam zijn wederom zeer bruikbaar voor zowel ons werk als ons merk in de komende jaren. Mocht de kans zich daarvoor in de toekomst voordoen, dan werk ik graag weer samen met Klaus.

Hans Geels, directeur Stichting CliniClowns Nederland, januari 2012.

___________________________________________________________________________________________________

Zoetermeer, juli 2011

TO WHOM IT MAY CONCERN

Klaus van den Berg heeft in zijn tweede periode als onze interim market research manager gewerkt van januari tot juni 2011. Hij heeft de informatiebehoefte bij onze Brand Teams gesignaleerd en in kaart gebracht, alsmede onderzoeksvragen vertaald in heldere onderzoeksdesigns. Hij was verantwoordelijk voor de inkoop van kwantitatieve en kwalitatieve martkonderzoeken, de fasering en monitoring van het marktonderzoeksbudget. Daarnaast zorgde Klaus er voor dat het marktonderzoek binnen de noodzakelijke compliance vereisten bleef.

Als scherpe onderhandelaar heeft hij in korte tijd fors kunnen besparen op de inkoop van zowel traditioneel als innovatief marktonderzoek. De marktonderzoeken heeft hij gepland, extern laten uitvoeren en gecoördineerd. Ontwikkelingen en uitdagingen in de markt, de resultaten van de organisatie en die van de concurrentie heeft hij laten analyseren en presenteren door onze externe marktonderzoeksbureaus. Gevraagd en ongevraagd heeft hij onze brand managers en brand leaders geadviseerd ten aanzien van merkbeleid en marktvisie van AZ NL.

Klaus heeft een gestructureerde, heldere en direct bruikbare overdracht gegeven aan onze nieuwe market research manager in vaste dienst. Klaus is een gedreven, gemotiveerde professional en innemende persoonlijkheid, die gemakkelijk contact legt met alle functieniveaus binnen onze organisatie. Klaus is een gewaardeerde collega waarmee het prettig is om samen te werken. Als de kans zich voordoet, dan zouden wij hem zeker weer inhuren.

Met vriendelijke groet,

Paul van den Brekel, Vice-President Specialty Care, AstraZeneca Nederland BV

___________________________________________________________________________________________________

Woerden, 24 juni 2010,

Geachte heer Van den Berg, beste Klaus,

Namens Etienne Jap (Business Operational Effectiveness & Planning Director) wil ik je hartelijk danken voor je grote inzet en hoge kwaliteit van het geleverde en wens je veel succes met je volgende opdracht.

Met vriendelijke groet,

Bristol-Myers Squibb B.V., M.E. Doeswijk, Director Finance & Planning

___________________________________________________________________________________________________

27th March 2009, Reference Mr Klaus van den Berg.

TO WHOM IT MAY CONCERN.

I am writing in my capacity of Head of Consumer Dialogue, Insights and Innovation (Global) in which capacity I sit in the Senior Marketing Management HQ Team of British American Tobacco.

Klaus has been known to me personally for a period of 3 years…and by reputation in the Research world for a previous period of 3 years, we in BAT having identified him as a prominent talent with whom we wished to work. That opportunity arose and he has worked with us on a brief, directed by myself, to design and lead a comprehensive overhaul of all our qualitative practices worldwide. In this capacity he has been directly entrusted and empowered to introduce advanced new methodologies and to enforce accreditation standards for Research suppliers globally.

I can attest that Klaus is an exemplary individual in my experience as follows 1) as a Research Practitioner in his own right he has exceptional skills as a moderator 2) his diligence in pursuing objectives is unstoppable to say the least 3) he has the highest capacity for creative thought in both the analysis of Consumer Behaviour and the development of Innovation 4) his ability to think laterally and open entire new paradigms of thought, method and process is of the highest order.

For any organisation with the courage to move on from a ‘business as usual’ view of the world I can recommend Klaus without reservation.

Yours faithfully,

Robert P. Ferris

___________________________________________________________________________________________________

Klaus van den Berg heeft voor de Doe Een Wens Stichting Nederland een merk- en perceptieonderzoek uitgevoerd onder donateurs, ex-donateurs, prospects, sponsoren, niet-sponsoren en vrijwilligers. De resultaten van dit onderzoek blijken buitengewoon waardevol te zijn voor de Doe Een Wens Stichting. Zij bieden niet alleen veel aanknopingspunten voor een succesvolle marketingstrategie en een herzien van de corporate communicatie, de uitkomsten bieden bovendien een goede basis op grond waarvan de strategie voor de komende vijf jaar uitgezet kan worden. De werkwijze van Klaus van den Berg kenmerkt zich door grote deskundigheid, snelheid in handelen, het naleven van afgesproken deadlines, en bovenal door grote betrokkenheid.

drs. Harmienke Kloeze, directeur Doe Een Wens Stichting Nederland, maart 2009.

___________________________________________________________________________________________________

To whom it may concern. Klaus van den Berg heeft van november 2007 tot juli 2008 ad interim de functie van Market Researcher Manager vervuld. Gedurende deze interim periode heeft  Klaus van den Berg, naast het op uitstekende wijze uitvoeren van marktonderzoek waaronder Deep Customer Insight onderzoek, het inkoop proces gestructureerd en geformaliseerd tot een procedure waarin financiële en juridische aspecten afgedekt zijn. Klaus heeft zich in korte tijd ingewerkt in de specifieke aspecten van marktonderzoek in de farmaceutische sector. Zijn gedegen kwalitatieve onderzoekskennis heeft geleid tot relevante resultaten die de commerciële doelstellingen van de organisatie hebben helpen verwezenlijken. Klaus heeft in zeer korte tijd het onderzoeksportfolio ‘op de rit’ gekregen en een overweldigende hoeveelheid nieuwe onderzoeken opgezet en afgerond binnen de deadlines. Klaus heeft een sterke persoonlijkheid en schuwt de confrontatie niet. Hij was een gewaardeerd en gerespecteerd teamlid dat door zijn acties bij heeft gedragen aan de “visibility” van de afdeling Business Support & Market Research.

Met vriendelijke groet, AstraZeneca BV, dr. Etienne R.A. Jap Tjoen San, Director Business Support & Market Research, augustus 2008

___________________________________________________________________________________________________

Klaus van den Berg werkte als marktonderzoeker a.i. bij Casema van april tot en met september 2006. In deze periode heeft hij, zonder inwerkperiode, vele lopende marktonderzoeken tot een goed einde begeleidt en een structuur en beleid voor marktonderzoek opgezet. Klaus van den Berg valt te kenmerken als een persoon die doorvraagt en tot een scherpe analyse komt. In een zeer hectische omgeving heeft hij voor structuur gezorgd.

Den Haag, Hans Mokkink, Senior manager Marketing Intelligence & Customer Lifecycle Management Casema NV, september 2006.

___________________________________________________________________________________________________