Client Satisfaction

Eind 2014 heeft Klaus van den Berg een kwalitatief-exploratief onderzoek uitgevoerd onder onze stakeholders (blinden en slechtzienden, ouders van blinde en slechtziende kinderen, professionals, experts en donateurs) ten behoeve van de strategische koers en meerjarenstrategie 2016-2019 van onze organisatie. De uitkomsten zijn nuttig en bruikbaar gebleken. Op basis hiervan huur ik Klaus regelmatig in als marktonderzoeksadviseur ten behoeve van een op te zetten landelijk onderzoek. Hij adviseert, begeleidt en coacht de hiervoor speciaal aangetrokken medewerker op basis van zijn brede ervaring en expertise in toegepast marktonderzoek, met name voor fondsenwervende organisaties.

Carla Aalderink MBA, directeur Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Zeist, 8 februari 2016.

Klaus van den Berg in actie in en voor de gemeente Almere

Stadsgesprekken Toekomstperceptie-onderzoek
De afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Almere stond voor de uitdaging om het omvangrijkste kwalitatieve onderzoek ‘tot dan toe’ uit te voeren in opdracht van het college van B&W. Het ging om 18 kwalitatieve (brainstorm)sessies met vertegenwoordigers van allerlei groeperingen uit de Almeerse samenleving (stakeholders), de ambtelijke organisatie en de politiek, welke binnen een uiterst strakke timing georganiseerd, uitgevoerd en gerapporteerd dienden te worden.
In de zoektocht naar een onafhankelijke en professionele interviewer was er meteen een ‘klik’ met Klaus van den Berg, waarmee wij voordien nog niet eerder hadden samengewerkt. Hij heeft niet alleen zorg gedragen voor levendige en boeiende discussies aan de gesprekstafels, maar ook voor de werving en selectie van alle respondenten. Door zijn onvermoeibare inspanning is het ondanks de korte voorbereidingstijd gelukt om een breed scala ‘bekende’ en ‘onbekende’ Almeerders aan tafel te krijgen. En dankzij zijn scherpe opmerkingsgave en heldere schrijfstijl heeft Klaus van den Berg de bevindingen uit de groepen in een goed en prettig leesbare rapportage samengevat, en op hoofdlijnen gepresenteerd aan het college van B&W. O&S kijkt terug op een bijzondere en prettige samenwerking gedurende het gehele project.

Routes, routines en rituelen: het afvalgedrag van Almeerders in woord en beeld
Almere heeft zichzelf de ambitie gesteld om in 2020 een ‘stad zonder afval’ te zijn. In dat kader was er behoefte aan een kwalitatief basis-onderzoek om de beleving en het gedrag t.a.v. huishoudelijke afval inzichtelijk te maken en om na te gaan voor welke interventies zij wel of niet gevoelig zijn, en waarom.In de zomermaanden van 2014 heeft Klaus van den Berg een groot aantal bewoners aan de tand gevoeld, deels op locatie, d.w.z. bij bewoners thuis (en op video vastgelegd). De uitkomsten gaven tal van handvaten voor een concreet actieplan dat inmiddels over de stad wordt uitgerold.

Bezuinigen op onderhoud en beheer, in samenspraak met de bewoners
De Dienst Stadsbeheer zag zich geplaatst voor een fikse bezuinigingsoperatie op het gebied van onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Almere. Omdat dit ook een thema met politieke kanten betrof, was er vanaf het begin het streven om hier ook de wensen en suggesties van bewoners bij te betrekken. Voorafgaand aan een reeks stadsgesprekken met o.a. de wethouder, en een kwantitatieve poll, is een kwalitatieve verkenning uitgevoerd met vier groepen bewoners o.l.v. Klaus van den Berg. Daaruit kwam naar voren in welke richtingen de bezuinigingen gezocht moeten worden en ook, op welke wijze het samenspraaktraject verder invulling diende te worden gegeven. Een en ander geschiedde onder een fikse tijdsdruk, waarbij Klaus heeft gezorgd om de gewenste bondige rapportage binnen 72 uur op te leveren.

Loek van der Geest, onderzoeker klantenmanagement, afdeling Onderzoek & Statistiek, gemeente Almere, 8 februari 2016

Bezield, ter zake kundig en met een stevige visie, Klaus van den Berg is een bron van inspiratie. Hij creëert nieuwe ideeën en aanpakken en brengt vernieuwing. Hij heeft zijn eigen manier van presenteren. Alles wat hij doet, doet hij vol passie en enthousiasme en zo weet hij anderen te motiveren.

Carina van der Kloet, oktober 2014. Organisator trendpresentatie Marketing & Strategie Tafel, Koninklijke Industrieele Groote Club Amsterdam.

Trendpresentatie van Klaus van den Berg

Ik ken Klaus van den Berg als een gedegen onderzoeker met een scherp oog voor trends. Hij weet trends te signaleren en vooral goed te duiden. In een visueel wervelende show neemt hij zijn toehoorders mee door de veranderingen in de maatschappij. Hij laat zien wat er speelt en laat zijn toehoorders het meebeleven door ze actief bij zijn verhaal te betrekken. Na de trendpresentatie van Klaus begrijp je je omgeving beter en zie je waar het naar toe kan gaan de komende jaren.

Inge Oeseburg (detaildeskundige) & Jorien Schaap (onderzoeker), organisatoren van de bijeenkomst Trends, insights en de winkel van morgen, Hilversum, april 2014.

Stadsgesprekken Toekomstperceptieonderzoek gemeente Almere

Najaar 2013 stond afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Almere voor de uitdaging om het omvangrijkste kwalitatieve onderzoek ‘tot dan toe’ uit te voeren in opdracht van het college van B&W. Het ging om 18 kwalitatieve (brainstorm)sessies met vertegenwoordigers van allerlei groeperingen uit de Almeerse samenleving (stakeholders), de ambtelijke organisatie en de politiek, welke binnen een uiterst strakke timing georganiseerd, uitgevoerd en gerapporteerd dienden te worden. In de zoektocht naar een onafhankelijke en professionele interviewer was er meteen een ‘klik’ met Klaus van den Berg, waarmee wij voordien nog niet eerder hadden samengewerkt.

Hij heeft niet alleen zorg gedragen voor levendige en boeiende discussies aan de gesprekstafels, maar ook voor de werving en selectie van alle respondenten. Door zijn onvermoeibare inspanning is het ondanks de korte voorbereidingstijd gelukt om een breed scala ‘bekende’ en ‘onbekende’ Almeerders aan tafel te krijgen. En dankzij zijn scherpe opmerkingsgave en heldere schrijfstijl heeft Klaus van den Berg de bevindingen uit de groepen in een goed en prettig leesbare rapportage samengevat, en op hoofdlijnen gepresenteerd aan het college van B&W.

O&S kijkt terug op een bijzondere en prettige samenwerking gedurende het gehele project.

Loek van der Geest, onderzoeker krantenmanagement, Afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S), Gemeente Almere, februari 2014.

Ik heb Klaus in twee verschillende projecten (eerst rondom de beleving van werken bij de rijksoverheid en daarna in een onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de iSamenleving) leren kennen als een toegewijde en scherpe onderzoeker. Hij werkt nauwgezet, is innemend en kan respondenten heel goed op hun gemak stellen en heeft zijn zaken op orde. Hij is bovenal in staat om precies waar te nemen en inzichtgevende patronen en verbanden te ontdekken rondom complexe vraagstukken. Daarbij is mijn ervaring dat het kijken met een generationele bril veel toegevoegde waarden heeft wanneer je gedifferentieerd naar je doelgroepen wilt kijken.

Den Haag, juli 2013

Jan Andries Wolthuis, Afdelingshoofd Interactie, Directie Burgerschap & Informatiebeleid, Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Met Klaus van den Berg heb ik in de afgelopen jaren meerdere keren met veel genoegen samengewerkt. Zowel in opdrachtgeversrol (directeur CliniClowns, directeur VU Connected), als in een gezamenlijke adviesopdracht (Gemeente Lelystad, stichting Doe een Wens). Wat mij bij Klaus in al die keren zo opvalt (en waarom ik hem ook steeds heb betrokken) is zijn scherpe waarneming, zijn vermogen om te analyseren en zijn talent om zaken (conclusies, inzichten) te verwoorden. Als gespreksleider (bijvoorbeeld in het focusgroeponderzoek dat hij deed voor VU Connected) weet hij als geen ander structuur aan te brengen en een vertrouwenwekkende sfeer te scheppen, waardoor mensen werkelijk met elkaar in gesprek komen. Het heeft me steeds resultaten opgeleverd die –ook nog veel later- van groot belang bleken te zijn voor de (strategische) ontwikkeling van de organisatie waaraan ik leiding gaf of die ik op dat vlak adviseerde.

Tom Doude van Troostwijk, Amsterdam, januari 2012, Directeur Transpositio –civil society en cultuur (transpositio.nl), Directeur VU Connected (vuconnected.nl)

Van juli tot januari 2012 heeft Klaus van den Berg als interim insights strategist in mijn team gewerkt. Hij heeft een interne en externe merkstrategische analyse uitgevoerd op basis van diepte-interviews met onze buitendienstmedewerkers, een sales-analyse en een diepte-analyse van de open antwoorden van een kwantitatief Brand Equity & Message Recall onderzoek.

Daarna is hij verantwoordelijk geworden voor de insights en de interne/externe communicatie van een recent gelanceerd internationaal Inflammatoir merk op de Nederlandse markt. In nauwe samenwerking met de medische adviseur van het merk en ons reclamebureau heeft hij de communicatie in onze traditionele kanalen succesvol aangepast en een story flow, een nieuwe detail aid, de aangepaste reclamecampagne voor 2011 en twee nieuwe communicatierichtingen voor 2012 ontwikkeld. Samen met ons media-inkoopbureau heeft hij het advertentiebeleid voor het merk in nationale en regionale printmedia een nieuwe richting gegeven, waarbij hij persoonlijk nauw bij de uitvoering was betrokken. In samenwerking met externe bureaus heeft hij de digitale communicatie in onze nieuwe kanalen inhoudelijk ontwikkeld en vormgegeven, waaronder een succesvolle Medcall onder een groot aantal apothekers.

Daarnaast heb ik hem opdracht gegeven tot het formuleren van een briefing ten behoeve van het communicatiebeleid en de boodschapontwikkeling van onze corporate communicatie in relatie tot ons merkbeleid voor 2012 met een uitstekend resultaat. Tot slot heeft Klaus de creatieve briefing ten behoeve van de communicatiecampagne van een bestaand respiratoir merk als ‘corner stone brand’ in 2012 tot volle tevredenheid opgeleverd.

Zijn overdracht aan de Brand Manager is goed en snel verlopen. Klaus is een hard werkende professional die bereid is ook in de avonduren de weekenden te werken om deadlines te halen. Onze samenwerking heb ik ervaren als vruchtbaar en inspirerend. Ook in de toekomst hoop ik weer met Klaus samen te werken.

Ulrike Jacobi, apotheker, MBA, Brand Leader Respiratoir & Inflammatie, AstraZeneca, januari 2012.

Een aantal jaar geleden heeft Klaus van den Berg ons eerste merkperceptieonderzoek tot grote tevredenheid uitgevoerd. In de jaren daarna hebben de onderzoeksresultaten CliniClowns geholpen de merkbeleving onder de doelgroepen te verdiepen en het aantal donateurs te vergroten.

In mei en juni 2011 hebben wij Klaus wederom opdracht gegeven tot een diepgaand kwalitatief merkperceptie-onderzoek naar de optimale merkpositionering voor CliniClowns ten behoeve van de binding en de werving van externe ‘stakeholders’ en doelgroepen op de Nederlandse geefmarkt van de komende jaren. In goede samenwerking met onze manager corporate communicatie is een omvangrijke steekproef van 125 respondenten gerealiseerd die op vrijwillige basis aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Klaus heeft op onze nieuwe kantoor diepte-interviews, groepsdiscussies en brainstorms met donateurs, ex-donateurs, niet-donateurs, ons bekende en onbekende zakelijke professionals, media-professionals, door ons bezochte kinderen en hun ouders, vrijwilligers, actievoerders en ambassadeurs geleid die wij ‘live’ konden volgen. Op verschillende werkvloeren in ziekenhuizen door het hele land heeft hij artsen, kinderpsychologen, coördinatoren van kinderafdelingen, pedagogische medewerkers en groepsbegeleiders intensief gesproken over onze manier van werken. Op eigen verzoek heeft Klaus twee van onze CliniClowns aan het werk op de kinderafdeling van het AMC ziekenhuis te Amsterdam en de reacties daarop van de aanwezige zieke kinderen en hun ouders in de praktijk geobserveerd.

De analyse, rapportage en de presentatie van de resultaten en aanbevelingen aan mij en mijn managementteam zijn wederom zeer bruikbaar voor zowel ons werk als ons merk in de komende jaren. Mocht de kans zich daarvoor in de toekomst voordoen, dan werk ik graag weer samen met Klaus.

Hans Geels, directeur Stichting CliniClowns Nederland, januari 2012.

Zoetermeer, juli 2011

TO WHOM IT MAY CONCERN

Klaus van den Berg heeft in zijn tweede periode als onze interim market research manager gewerkt van januari tot juni 2011. Hij heeft de informatiebehoefte bij onze Brand Teams gesignaleerd en in kaart gebracht, alsmede onderzoeksvragen vertaald in heldere onderzoeksdesigns. Hij was verantwoordelijk voor de inkoop van kwantitatieve en kwalitatieve martkonderzoeken, de fasering en monitoring van het marktonderzoeksbudget. Daarnaast zorgde Klaus er voor dat het marktonderzoek binnen de noodzakelijke compliance vereisten bleef.

Als scherpe onderhandelaar heeft hij in korte tijd fors kunnen besparen op de inkoop van zowel traditioneel als innovatief marktonderzoek. De marktonderzoeken heeft hij gepland, extern laten uitvoeren en gecoördineerd. Ontwikkelingen en uitdagingen in de markt, de resultaten van de organisatie en die van de concurrentie heeft hij laten analyseren en presenteren door onze externe marktonderzoeksbureaus. Gevraagd en ongevraagd heeft hij onze brand managers en brand leaders geadviseerd ten aanzien van merkbeleid en marktvisie van AZ NL.

Klaus heeft een gestructureerde, heldere en direct bruikbare overdracht gegeven aan onze nieuwe market research manager in vaste dienst. Klaus is een gedreven, gemotiveerde professional en innemende persoonlijkheid, die gemakkelijk contact legt met alle functieniveaus binnen onze organisatie. Klaus is een gewaardeerde collega waarmee het prettig is om samen te werken. Als de kans zich voordoet, dan zouden wij hem zeker weer inhuren.

Met vriendelijke groet,

Paul van den Brekel, Vice-President Specialty Care, AstraZeneca Nederland BV

Woerden, 24 juni 2010,

Geachte heer Van den Berg, beste Klaus,

Namens Etienne Jap (Business Operational Effectiveness & Planning Director) wil ik je hartelijk danken voor je grote inzet en hoge kwaliteit van het geleverde en wens je veel succes met je volgende opdracht.

Met vriendelijke groet,

Bristol-Myers Squibb B.V., M.E. Doeswijk, Director Finance & Planning

27th March 2009, Reference Mr Klaus van den Berg.

TO WHOM IT MAY CONCERN.

I am writing in my capacity of Head of Consumer Dialogue, Insights and Innovation (Global) in which capacity I sit in the Senior Marketing Management HQ Team of British American Tobacco.

Klaus has been known to me personally for a period of 3 years…and by reputation in the Research world for a previous period of 3 years, we in BAT having identified him as a prominent talent with whom we wished to work. That opportunity arose and he has worked with us on a brief, directed by myself, to design and lead a comprehensive overhaul of all our qualitative practices worldwide. In this capacity he has been directly entrusted and empowered to introduce advanced new methodologies and to enforce accreditation standards for Research suppliers globally.

I can attest that Klaus is an exemplary individual in my experience as follows 1) as a Research Practitioner in his own right he has exceptional skills as a moderator 2) his diligence in pursuing objectives is unstoppable to say the least 3) he has the highest capacity for creative thought in both the analysis of Consumer Behaviour and the development of Innovation 4) his ability to think laterally and open entire new paradigms of thought, method and process is of the highest order.

For any organisation with the courage to move on from a ‘business as usual’ view of the world I can recommend Klaus without reservation.

Yours faithfully,

Robert P. Ferris, Head of Consumer Dialogue, Insights and Innovation (Global), Senior Marketing Management HQ Team of British American Tobacco, London, UK

Klaus van den Berg heeft voor de Doe Een Wens Stichting Nederland een merk- en perceptieonderzoek uitgevoerd onder donateurs, ex-donateurs, prospects, sponsoren, niet-sponsoren en vrijwilligers. De resultaten van dit onderzoek blijken buitengewoon waardevol te zijn voor de Doe Een Wens Stichting. Zij bieden niet alleen veel aanknopingspunten voor een succesvolle marketingstrategie en een herzien van de corporate communicatie, de uitkomsten bieden bovendien een goede basis op grond waarvan de strategie voor de komende vijf jaar uitgezet kan worden. De werkwijze van Klaus van den Berg kenmerkt zich door grote deskundigheid, snelheid in handelen, het naleven van afgesproken deadlines, en bovenal door grote betrokkenheid.

drs. Harmienke Kloeze, directeur Doe Een Wens Stichting Nederland, maart 2009.

To whom it may concern. Klaus van den Berg heeft van november 2007 tot juli 2008 ad interim de functie van Market Researcher Manager vervuld. Gedurende deze interim periode heeft  Klaus van den Berg, naast het op uitstekende wijze uitvoeren van marktonderzoek waaronder Deep Customer Insight onderzoek, het inkoop proces gestructureerd en geformaliseerd tot een procedure waarin financiële en juridische aspecten afgedekt zijn. Klaus heeft zich in korte tijd ingewerkt in de specifieke aspecten van marktonderzoek in de farmaceutische sector. Zijn gedegen kwalitatieve onderzoekskennis heeft geleid tot relevante resultaten die de commerciële doelstellingen van de organisatie hebben helpen verwezenlijken. Klaus heeft in zeer korte tijd het onderzoeksportfolio ‘op de rit’ gekregen en een overweldigende hoeveelheid nieuwe onderzoeken opgezet en afgerond binnen de deadlines. Klaus heeft een sterke persoonlijkheid en schuwt de confrontatie niet. Hij was een gewaardeerd en gerespecteerd teamlid dat door zijn acties bij heeft gedragen aan de “visibility” van de afdeling Business Support & Market Research.

Met vriendelijke groet,

AstraZeneca BV, dr. Etienne R.A. Jap Tjoen San, Director Business Support & Market Research, augustus 2008

Klaus van den Berg werkte als marktonderzoeker a.i. bij Casema van april tot en met september 2006. In deze periode heeft hij, zonder inwerkperiode, vele lopende marktonderzoeken tot een goed einde begeleidt en een structuur en beleid voor marktonderzoek opgezet. Klaus van den Berg valt te kenmerken als een persoon die doorvraagt en tot een scherpe analyse komt. In een zeer hectische omgeving heeft hij voor structuur gezorgd.

Hans Mokkink, Senior manager Marketing Intelligence & Customer Lifecycle Management Casema NV, september 2006.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

At the end of 2014 Klaus van den Berg carried out a qualitative-explorative study among our stakeholders (blind and partially sighted people, parents of blind and partially sighted children, professionals, experts and donors) to strengthen our strategic policy and long-term strategy for 2016-2019. The results have proved both useful and practical. I therefore hire Klaus from time to time as a market research consultant for an impending national research project. He advises, supervises and coaches the staff member we have hired specifically for this project based on his experience and expertise in applied market research, and more in particular for fund-raising organizations.

Carla Aalderink MBA, director Association Bartiméus Sonneheerdt. Zeist, Netherlands, 8 February 2016.

Routes, routines and rituals: waste behaviour of the Almere residents in words and images
Almere has set itself the goal of being a ‘town without waste’ by 2020. It therefore needed a qualitative basic study to provide insights into its residents’ perceptions and behaviour in relation to domestic waste and to examine which interventions would work with them, or not, and why. Klaus van den Berg interviewed many residents, some of them on location, i.e. at their homes (with video recordings). The results have provided the municipal authorities with a great many tools for a concrete plan of action that is currently being rolled out across the town.

Management and maintenance cuts in consultation with the residents
The Town Management Department has had to make considerable cuts in the management and maintenance of public spaces in Almere. Given that this issue involved political aspects, the municipal authorities were keen from the very start to include the wishes and suggestions of its residents. Prior to a series of town meetings with the alderman, among others, and a quantitative poll, Klaus van den Berg coordinated a qualitative explorative study among four groups of residents. This poll indicated the areas in which the cuts should be made and also the manner in which the consultation process should be implemented. The deadline for this study was extremely tight with Klaus managing to provide the desired succinct report within 72 hours.

Future Perspective Study for the City of Almere (the Netherlands)
In the autumn of 2013 the Research & Statistics Department of the Municipality of Almere was commissioned by Almere’s Municipal Executive to carry out its most extensive qualitative study to date. The study involved 18 brainstorming sessions with representatives of stakeholders of Almere society as well as civil servants and politicians. The study had to be organised, carried out and reported within a strict timeframe. In our search for an independent and professional interviewer, the ‘click’ with Klaus van den Berg was immediate. We had not previously worked with him.
Klaus van den Berg not only turned the talks with the different groups into lively and interesting discussions, he also recruited and selected nearly all the participants. Thanks to his indefatigable energy he managed to get a wide range of ‘well-known’ and ‘unknown’ Almere stakeholders around the table despite the brief planning period. With his keen observations and clear writing style, Klaus van den Berg summarised his findings in a perceptive and easy-to-read report and presented them to Almere’s Municipal Executive. The project successfully completed, the Research and Statistics Department looks back on a particularly enjoyable collaboration with Klaus van den Berg.

Almere, February 2014

Loek van der Geest, Researcher Customer Management, Department Research & Statistics, Municipality of Almere, Netherlands.

Spirited, expert and with a strong vision, Klaus van den Berg is a source of inspiration. He creates new ideas and approaches and he triggers innovation. He has his own presentation methods. Everything he does, he does full of passion, enthusiasm and this is how he motivates other people.

Carina van der Kloet, October 2014, Organiser trend presentation Marketing & Strategy Table, Royal Industrial Grand Club Amsterdam, Netherlands.

Trend Presentation by Klaus van den Berg

I have come to know Klaus van den Berg as a meticulous researcher with a sharp eye for trends. He knows how to signal trends and especially how to identify them. In a visually exhilarating show he leads his audience through the changes in our society. He shows what is happening right now and heightens the audience’s senses by actively involving them in his story. Following Klaus’s trend presentation, you have a better grasp of the world around you and you realise what the future may hold.

Inge Oeseburg (retail expert) & Jorien Schaap (researcher), Organisers of the meeting on Trends, insights and the shop of the future, April 2014, Hilversum, Netherlands.

In the course of two different projects (the first project related to how people perceive and experience working for central government whilst the second one examined trends and developments in the iSociety), I have come to know Klaus as a dedicated and perceptive researcher. He is a judicious worker and has great charm and the ability to put respondents at ease. Klaus comes well-prepared to every job and is, above all, adept at making astute observations and finding useful patterns and connections when dealing with complex issues. It is my experience that a generation-based perspective adds considerable value in viewing one’s target groups in differentiated terms.

Jan Andries Wolthuis, Head of the Interaction Unit, Citizenship & Information Policy Department, Directorate-General for Public Administration and Kingdom Relations, Ministry of the Interior and Kingdom Relations, The Hague, Netherlands.

Klaus van den Berg worked as an interim insights strategist in my team from July to December 2011. He carried out an internal and external brand strategy analysis on the basis of in-depth interviews with our field sales staff, a sales analysis and an in-depth analysis of the open answers in a quantitative Brand Equity & Message Recall study.

He then assumed responsibility for the insights into and internal/external communication of an international brand for inflammatory disorders recently launched in the Dutch market. In close collaboration with the medical advisor of the brand and our advertising agency, he successfully modified the communication in our traditional channels and developed a story flow, a new detail aid, the adapted advertising campaign for 2011 and two new communication strategies for 2012.

Together with our media purchasing agency, he gave new direction to the advertising policy for the brand in national and regional print media and was closely involved in its implementation. In collaboration with external agencies, he set up the electronic communication content in our new channels, including a successful Medcall among a large number of pharmacists.

I also instructed him to formulate a briefing on our communication policy and message development of our corporate communication regarding our brand policy for 2012, with excellent results. Finally, Klaus successfully delivered the creative briefing on the communication campaign for an existing respiratory brand, a so-called ‘cornerstone brand’, in 2012.

Transfer of his duties to the Brand Manager was smooth and efficient. Klaus is a hard-working professional who is willing to work evenings and weekends in order to meet deadlines. Our collaboration has been fruitful and inspiring to me and I look forward to working with Klaus again.

Ulrike Jacobi, pharmacist, MBA, Brand Leader Respiratory & Inflammatory, AstraZeneca, January 2012, Zoetermeer, Netherlands.

Klaus van den Berg carried out his first and extremely well-received brand perception research project for us some years ago. In subsequent years these research results helped CliniClowns to enhance their brand’s awareness among its target groups and to increase its number of donors.

In May and June 2011, we commissioned Klaus to carry out an in-depth qualitative brand perception study of the best brand positioning for CliniClowns in order to retain and recruit external stakeholders and target groups in the Dutch charity market for the coming years. In close collaboration with our corporate communication manager, Klaus carried out a large-scale random survey among 125 voluntary respondents to the study. At our new offices Klaus held in-depth interviews, group discussions and brainstorming sessions with donors, former donors, non-donors, business professionals both known and unknown to us, media professionals, children and parents we had visited, volunteers, campaigners and ambassadors, which we we were able to follow live. At different locations in hospitals throughout the Netherlands he spoke in great detail with doctors, child psychologists, coordinators of children units, educational staff members and group leaders about our approach. At his own request, Klaus went to see our CliniClowns at work in the children’s unit of the AMC hospital in Amsterdam and observed the reactions of the hospitalised children and their parents.

My management team and I once again found his analysis, reports and the presentation of the results and recommendations to be most useful for both our work and our brand in coming years. Should the opportunity arise, I would be delighted to work with Klaus again.

Hans Geels, Director of the Netherlands CliniClowns Foundation, January 2012, Amersfoort, Netherlands.

Over the past years it has been my great pleasure to have worked with Klaus van den Berg on many different occasions, both as a client (as the Head of CliniClows, Head of VU Connected) and as a partner in joint consultancy projects (Local Council of Lelystad, the Dutch Make-a-Wish Foundation).

One of the things that has struck me about Klaus (and this is why I always like to involve him in my projects) is his keen perception and his ability to analyse situations and formulate conclusions and insights. As a moderator (e.g. in focus group research, which he carried out for VU Connected) he is excellent at establishing a clear structure and creating an easy atmosphere, which encourages people to engage in real discussion.

Time and again, this has produced results that were extremely valuable, also in the long term, to the development and strategy of the organisations I have managed or consulted.

Tom Doude van Troostwijk, Head of Transpositio –civil society & culture (transpositio.nl), Head of VU Connected (vuconnected.nl), Amsterdam, Netherlands.

Zoetermeer, Netherlands, July 2011

TO WHOM IT MAY CONCERN

In his second term as our interim market research manager, Klaus van den Berg worked for us from January to June 2011. He identified and outlined our information requirements at our Brand Teams and evolved clear research designs from our research questions. He was responsible for the procurement of quantitative and qualitative market research studies, plus the phasing and monitoring of the market research budget. Klaus also ensured that the market research satisfied the relevant compliance requirements.

As a smart negotiator he was able to achieve substantial savings in the procurement of both traditional and innovative market research studies. He planned, coordinated and had the market research studies carried out by external parties. He had developments and challenges in the market, the results of our organisation and our rival companies analysed and presented to us by external market research agencies. He provided advice, both requested and spontaneous, to our brand managers and brand leaders on AZ NL’s brand policy and market vision.

Klaus has provided our new market research manager with clear and practicable information and instructions. Klaus is a driven and highly motivated professional with a likeable personality, and is adept at communicating with people at all levels of our organisation. He is a most valued colleague and a pleasure to work with. Should the opportunity arise, we would not hesitate in hiring him again.

Kind regards,

Paul van den Brekel, Vice-President Specialty Care, AstraZeneca Nederland BV.

Woerden, Netherlands, 24 June 2010,

Dear Mister Van den Berg, dear Klaus,

With this letter I formally confirm the end of the contract regarding your interim position as our Business Strategy Manager, as you have completed your assignment to the satisfaction of all those concerned at Bristol-Myers Squibb. On behalf of Etienne Jap (Business Operational Effectiveness & Planning Director) I would like to thank you for your full commitment and the high quality of the services rendered, and I wish you all the best with your next job.

Kind regards,

Bristol-Myers Squibb B.V., M.E. Doeswijk, Director Finance & Planning

London, United Kingdom, 27th March 2009, Reference Mr Klaus van den Berg. TO WHOM IT MAY CONCERN.

I am writing in my capacity of Head of Consumer Dialogue, Insights and Innovation (Global) in which capacity I sit in the Senior Marketing Management HQ Team of British American Tobacco.

Klaus has been known to me personally for a period of 3 years…and by reputation in the Research world for a previous period of 3 years, we in BAT having identified him as a prominent talent with whom we wished to work. That opportunity arose and he has worked with us on a brief, directed by myself, to design and lead a comprehensive overhaul of all our qualitative practices worldwide. In this capacity he has been directly entrusted and empowered to introduce advanced new methodologies and to enforce accreditation standards for Research suppliers globally.

I can attest that Klaus is an exemplary individual in my experience as follows 1) as a Research Practitioner in his own right he has exceptional skills as a moderator 2) his diligence in pursuing objectives is unstoppable to say the least 3) he has the highest capacity for creative thought in both the analysis of Consumer Behaviour and the development of Innovation 4) his ability to think laterally and open entire new paradigms of thought, method and process is of the highest order.

For any organisation with the courage to move on from ‘business as usual’ view of the world I can recommend Klaus without reservation.

Yours faithfully,

Robert P. Ferris, Head of Consumer Dialogue, Insights and Innovation (Global), Senior Marketing Management HQ Team of British American Tobacco, London, UK

Klaus van den Berg has carried out a brand and perception study for the Make-A-Wish Foundation in the Netherlands among donors, former donors, prospect donors, sponsors and volunteers. The results of this study have proved most useful to the Make-a-Wish Foundation. They not only provide the Foundation with many pointers for a successful marketing strategy and a revision of the corporate communication process, they also establish a sound basis for the development of a strategy for the next five years. In his work Klaus van den Berg displayed considerable expertise and delivered results promptly and with due regard to the agreed deadlines. Above all, he showed great commitment.

drs. Harmienke Kloeze, Director Make-A-Wish Foundation Netherlands, Woerden, Netherlands, March 2009.

From November 2007 to July 2008 Klaus van den Berg served as our Interim Market Research Manager. During his time at AstraZeneca Klaus not only did excellent work in implementing our market research projects, including the Deep Consumer Insight project, he also structured the purchasing process by formalising a procedure covering both financial and legal aspects. Klaus quickly familiarised himself with the specific aspects of market research in the pharmaceutical industry. His thorough knowledge of qualitative market research has yielded relevant results that helped support our organisation in achieving its commercial objectives. Within a very short space of time, Klaus streamlined our research portfolio and set up an impressive number of new research projects completing all of them within the agreed timelines. Klaus is a strong character who is not afraid of confrontations. He was a valued and respected team member whose actions have contributed to the visibility of the Business Support & Market Research Department.

Kind regards,

AstraZeneca BV, dr. Etienne R.A. Jap Tjoen San PHD, Director Business Support & Market Research, December 2008, Zoetermeer, Netherlands.

Klaus van den Berg worked as a market researcher ad-interim at Casema from April-September 2006. Without formal delegation of the former market researcher, he supervised the many running market research projects to a successful conclusion. He also created a structure and policy for market research. Klaus van den Berg is a person who looks for the real question behind the initial internal research question, concluding with a sharp analysis. In a very hectic environment he provided a structure.

The Hague, Netherlands,

drs. Hans Mokkink, Senior Manager Marketing Intelligence & Customer Lifecycle Management, Casema NV, September 2006.